We helpen u graag met raad en daad

Bureau Helsdingen
Helsdingse Voorweg 2a
4133 ND Vianen

Gebouwd erfgoed

}

Bouwhistorische Inventarisatie

Dit type onderzoek bestaat bijna altijd uit een beoordeling van de buitenzijde van de objecten. Op basis van dit type onderzoek worden de waargenomen of te verwachten (bouw)historische waarden in kaart gebracht.

Bouwhistorische opname

Bij een bouwhistorische opname onderzoekt Bureau Helsdingen de bouw- en gebruikersgeschiedenis van een gebouw en brengen we in kaart welke elementen uit verschillende bouwfasen het pand nu nog bevat.

Bouwhistorische ontleding

De bouwhistorische ontleding is het meest uitgebreide en gedetailleerde bouwhistorische onderzoek dat Bureau Helsdingen aanbiedt. Om dit onderzoek te kunnen doen, worden later aangebrachte interieurafwerkingen (gedeeltelijk) verwijderd.

Historische interieurs

Door middel van een analyse en waardestelling worden alle aspecten van het interieur in kaart gebracht. Er wordt onder andere gekeken naar de indeling van de plattegrond en de afwerkingen van wanden, vloeren en plafonds.

Architectuurhistorisch onderzoek

Het heeft ten doel een gebouw in haar huidige staat en binnen haar brede context te kunnen verklaren. Op basis van de bouwhistorische opname kunnen nieuwe ontwikkelingen zoals restauratie- verbouw- of herbestemmingsplannen een passende plek krijgen in een monumentaal gebouw.

Technische inspectie

Het opnemen van de huidige technische staat van een gebouw is vaak een eerste stap in een restauratie- of verbouwingsproces. Daarnaast kan een technische inspectie dienen als onderbouwing bij het aanvragen van verschillende subsidies.

Ontwerp- en restauratieadvies

Al in de ontwerpfase van een restauratie kunnen wij advies geven. We kunnen bijvoorbeeld meedenken met de opdrachtgever en architect over de ontwerpkaders, waardoor het proces van de vergunningsaanvraag vlot kan worden doorlopen.

Bouwkundig meet- en tekenwerk

Voorafgaand aan een restauratie of verbouwing maken we vaak plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes van de bestaande situatie van een gebouw. Dit vormt de basis voor een ontwerpfase en voor het maken van vergunningstekeningen van de nieuwe situatie.

Bouwbegeleiding

Restaureren is altijd maatwerk. Geen gevel is recht, geen hoek is haaks en waar je iets weghaalt (behang, vloerplank) kun je verrast worden. Daarom is vakkennis, ervaring en een flexibele aanpak nodig om grip te krijgen op het restauratieproces en om potentiële valkuilen van tevoren in te kunnen schatten.

Meerjaren Onderhoudsplan

Onderhoud gaat voor vernieuwing; dit geldt zeker voor een restauratie. Veel onderhoud moet periodiek worden herhaald. Zo kan de kwaliteit van een historisch object in optimale toestand blijven. Het is verstandig om het onderhoud in een meerjarig onderhoudsplan te verwerken.

Verduurzaming

Bij een restauratie worden monumenten steeds vaker duurzamer of (zover mogelijk) energieneutraal gemaakt. Het inpassen van isolatie of installaties is vaak minder eenvoudig dan bij moderne gebouwen en moet met respect voor en kennis over historische gebouwen gebeuren.

Bestemmingsplanprocedure

Een bestemmingsplanprocedure is een proces waarbij de initiatiefnemer onderzoekt of zijn of haar wensen verenigbaar zijn met de belangen van de omwonenden en andere belanghebbenden. Ook moet deze ontwikkeling passen binnen het gemeentelijk beleid.

Vergunningsaanvraag

Op basis van opmetingstekeningen en ontwerptekeningen kunnen we voor de eigenaar van een monument een omgevingsvergunning aanvragen. Dergelijke aanvragen verlopen volledig digitaal via het Omgevingsloket Online. Vaak werkt het goed om ook het plan toe te lichten bij de gemeente of bij de erfgoedcommissie.

Subsidieaanvraag

Het restaureren van een (rijks)monument kost veel geld. Gelukkig bestaan er meerdere subsidieregelingen die deze kosten gedeeltelijk compenseren. Dit kan de initiatiefnemer in sommige gevallen veel voordeel opleveren. Het aanvragen van deze subsidies is echter een complexe klus, waarbij veel documentatie en in de meeste gevallen ook een kostenraming vereist is.

Cultuurhistorie en Landschap

Cultuurhistorische Waardenkaarten

De Omgevingswet eist dat het erfgoed voor iedereen digitaal toegankelijk wordt. Dergelijke kaarten worden daarom in het Geografische informatiesysteem (GIS) opgenomen als nieuw omgevingsplan. Het opstellen van kaart als deze vraagt om een proces van inventariseren, waarderen en selecteren waarbij voor elke erfgoeddiscipline specifieke methoden en technieken gelden.

GIS-projecties en kaartanalysen

Met dit soort digitale kaarten kunnen we snel historische elementen in het landschap inzichtelijk maken. Ook kunnen we, gebruik makend van externe bronnen, zaken als bodemdaling of juist bestaande hoogteverschillen in het landschap in kaart brengen. Ook kunnen moderne digitale kadasterkaarten geprojecteerd worden op oude handvervaardigde kadastrale kaarten om op die wijze verdwenen of gewijzigde bebouwing in kaart te brengen.

Historisch geografische- en cultuurhistorische analyse en waardestelling

Wij kunnen deze studies doen naar zowel agrarische als stedelijke landschappen. In een historisch geografische analyse worden verschillende factoren, die allemaal op hun eigen wijze en in verschillende mate hun stempel op het landschap hebben gedrukt, over een bepaalde periode in kaart gebracht. Denk hierbij aan sociaaleconomische, productiefactoren, fysisch geografische landschapselementen, militaire, bestuurlijke en politieke factoren.

Groen erfgoed

Niet alleen gebouwen kunnen monument of erfgoed zijn, sommige monumenten vallen onder de noemer Groen erfgoed. Groen erfgoed is een parapluterm voor historische groen aanleggen en cultuurlandschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onder andere buitenplaatsen, tuinen, parken, begraafplaatsen, vestingwerken en boerenerven. Nederland kent ongeveer 1500 groene rijksmonumenten.

Overheden

Cultuurhistorische inventarisatie monumenten

Deze inventarisatie kan zowel cultuurhistorisch waardevolle landschappen of landschapselementen als gebouwde monumenten in kaart brengen. Deze inventarisatie de eerste stap in het proces van het toekennen van de monumentale status.

Redengevende beschrijvingen

In deze beschrijving is, in geval van een gebouwd monument, minimaal opgenomen in welke stijl het object is gebouwd en wat de bouw-, cultuur- en architectuurhistorisch waardevolle elementen zijn van het pand. In de uitgebreidere versie van de redengevende beschrijving is vaak ook een beschrijving van de binnenzijde opgenomen.

Aanwijzen gemeentelijk monumenten

Wij hebben alle expertise in huis en voldoende ervaring om het proces volledig te doorlopen. Van de inventarisatie van potentiele monumenten, het verzorgen van de redengevende beschrijvingen en het organiseren van informatiebijeenkomsten van de eigenaren en zakelijk gerechtigden tot de definitieve aanwijzing.

Cultuurhistorische waardenkaart

Dergelijke kaarten worden in het Geografische informatiesysteem (GIS) opgenomen als nieuw omgevingsplan. Het opstellen van kaart als deze vraagt om een proces van inventariseren, waarderen en selecteren waarbij voor elke erfgoeddiscipline specifieke methoden en technieken gelden. Bureau Helsdingen kan dergelijke kaarten opstellen voor een hele gemeente of voor een deelgebied.

Beleidsnota erfgoed

In een erfgoednota legt een gemeente vast wat haar ambities zijn met betrekking tot het gemeentelijk erfgoed. Ook in het voortraject kan Bureau Helsdingen een helpende hand bieden. Middels een trendverkenning en/of een scenariostudie, een zogenoemde toekomstverkenning, kunnen wij inzichtelijk maken waar de gemeente en het gemeentelijk erfgoed in de toekomst (waarschijnlijk) mee geconfronteerd gaat worden.

Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplanprocedure is een proces waarbij de initiatiefnemer onderzoekt of zijn of haar wensen verenigbaar zijn met de belangen van de omwonenden en andere belanghebbenden. Ook moet deze ontwikkeling passen binnen het gemeentelijk beleid. Als deze verschillende belangen niet met elkaar botsen, kan aan de gemeenteraad om toestemming worden gevraagd om het bestemmingsplan te wijzigen.

Projecten

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen

Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een structuurvisie of een...

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk aan de binnenzijde van de dijk. Dat zou...

De bouwhistorie in kaart

We helpen u graag uw bouwhistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Stuur een bericht