Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk aan de binnenzijde van de dijk. Dat zou betekenen dat alle historische bebouwing gesloopt moet en het uiterlijk van de dijk totaal veranderd.

In het kader van de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) heeft het waterschap Rivierenland aan Boerderij & Erf / Bureau Helsdingen gevraagd om alle bebouwing te inventariseren op cultuurhistorische waarde. Zo wordt de cultuurhistorie in een vroeg stadium betrokken bij de afweging tussen de verschillende technische alternatieven. Bureau Helsdingen heeft hiervoor de bebouwing vanaf de buitenzijde geïnventariseerd. Ook is het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle groen (zoals boomgaarden, karakteristieke tuinen en hennepakkers) bij de inventarisatie betrokken.

Met behulp van een waardering op verschillende aspecten en een puntentelling werd een waarde toegekend. Sommige gebouwen hadden een hoge cultuurhistorische waarde, andere een lage. Deze indeling is gebruikt om te bepalen of een pand vervangbaar (sloop en herbouw) is. Van de ca. 450 adressen bleek een relatief hoog aantal cultuurhistorisch zeer waardevol. Door de goede samenwerking met het Waterschap konden de waardevolste delen van de karakteristieke dijkbebouwing behouden blijven.

Dijkversterking Kinderdijk

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

DE CULTUURHISTORIE IN KAART

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Stuur een bericht